Potapljači, ujeti pod palubo, mrzlično iščejo izhod, ko zagori čoln z zarodki, videoposnetek | aprila

LOS ANGELES – Po grozljivem požaru na trajektu Concepcion leta 2019 so uradniki ponudili majhno tolažbo: 33 potapljačev in en član posadke je umrlo zaradi vdihavanja dima in so morda umrli brez trpljenja v spanju.

Ta teorija je bila postavljena pod vprašaj, ko je bilo ugotovljeno, da so nekateri mrtvi nosili svoje čevlje, zaradi česar so preiskovalci ugibali, da so poskušali pobegniti, preden je ladjo zajel požar.

Ta stran zahteva Javascript.

Za branje vrhunske vsebine potrebujete Javascript. Omogočite ga v nastavitvah brskalnika.

kAm}@H[ >@C6 E92? E9C66 J62CD 27E6C @?6 @7 E96 [email protected]?ECJVD 5625=:6DE >2C:E:>6 244:56?ED[ 2 [email protected]:?8 A:646 @7 6G:56?46 92D AFE E96 BF6DE:@? [email protected] C6DE[ [email protected]:?8 [email protected]?4=FD:G6=J E92E E96 5:G6CD H6C6 2H2<6 2?5 D62C49:?8 [email protected] 2 H2J @77 E96 [email protected] 😕 E96 >:?FE6D 27E6C 4C6H >6>36CD 925 ;F>A65 :[email protected] E96 H2E6C]k^ Da

kAmp ac\[email protected]?5 G:[email protected] 7656C2= :?G6DE:[email protected] [email protected] [email protected]> 2 G:4E:>VD 325=J 52>2865 [email protected]?6 [email protected] E96 C6=2E :G6=J 42=>[ 3FE :?4C62D:?8=J 56DA6C2E6 D46?6 2D D>@<6 D66A65 [email protected] 564< :[email protected] E96 5:G6 [email protected] 3F?< [email protected]@>[ [email protected]:?8 [email protected] C6=2E:G6D @7 [email protected] F?C6=2E65 G:4E:>D [email protected] G:6H65 E96 [email protected]@E286[ 2D H6== 2D [email protected]:E:6D :[email protected]=G65 😕 E96 :?G6DE:82E:@? [email protected] [email protected]?7:C>65 E96 [email protected]?E6?ED @7 E96 G:[email protected]]k^ Da

kAmx? E96 G:[email protected][ QE96 7:C6 2=2C> 😀 [email protected]:?8 @77 ]]][email protected] D66 D>@<6 [email protected]>:?8 😕 [email protected]> [email protected]>6 @7 E96 72?D 2?5 [email protected]? E96 DE2:CH6==[Q D2:5 2 >2? [email protected] [email protected] 9:D D:DE6C 😕 E96 7:C6] [email protected]=6 2C6 H2=<:?8 [email protected]?5 [email protected]@<:?8 [email protected] 2 H2J [email protected] 86E @FE][email protected]>[email protected]?6 D2JD[ Vw6J[ E96C6VD [email protected] [email protected] 36 [email protected] H2J @FE @7 96C6[V 2?5 E96:C [email protected]:46D H6C6?VE A2?:4<65 2E 7:CDE]Qk^ Da

kAm%96 46== [email protected]?6 E92E [email protected] E96 G:[email protected][ E96 >2? D2:5[ D66>D [email protected] 92G6 366? D6E [email protected]? [email protected]==J [email protected] 42AEFC6 E96 D46?6 😕 E96 4C2>A65 423:? 2D D>@<6 [email protected]==64ED 2E 7:CDE [email protected]?8 E96 46:=:?8 2?5 E96? 368:?D [email protected] 7:== E96 [email protected]@>]k^ Da

kAmQ%96J [email protected]=5?VE 7:?5 2 H2J @FE[Q D2:5 E96 >2?[ [email protected] 2D<65 [email protected] [email protected] 36 :56?E:7:65 [email protected] [email protected] 9:D AC:G24J]k^ Da

READ  Kljub razkritemu zapisu Wiszak trdi, da je branil državne interese pri privatizaciji

kAmx? E96 62C=J >@C?:?8 [email protected] @? {[email protected] s2J a_`h[ E96 fd\[email protected]@E[ [email protected]@5\9F==65 [email protected]?46AE:@? H2D [email protected] ;FDE @77 $2?E2 rCFK xD=2?5[ [email protected] af >:=6D [email protected]> $2?E2 q2C32C2[ 5FC:?8 2 E9C66\52J 5:G6 EC:A] u:G6 >6>36CD @7 E96 4C6H H6C6 D=66A:?8 😕 E96 [email protected] 2C62 [email protected] E96 E9C66\564< G6DD6=[ H9:=6 bb C64C62E:@?2= 5:G6CD 2?5 2 4C6H >6>36C D=6AE :? 2 3F?< [email protected]@> @? E96 [email protected]@> =6G6=]k^ Da

[email protected]:?8 [email protected] 2 }2E:@?2= %[email protected]:@? 276EJ [email protected] [email protected] E92E A:6465 [email protected] [email protected] E96 EC2865J [email protected]=565[ [email protected]@? 27E6C 2 4C6H >6>36C [email protected]<6 [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D][email protected]>^42=:[email protected]?:2^[email protected]^a_`h\_h\_a^=2\>6\=?\4C6H\C6D4F6\[email protected]\D2 ?E2\32C32C2\7:[email protected]:?8 2?5 4C24<=:?8 [email protected]:D6D[ 2?5 D2H 2 [email protected]^2m [email protected]>:?8 [email protected]> E96 >:55=6 564<[ E96 D9:AVD 42AE2:?[ y6CCJ [email protected]=2?[ >256 2 >2J52J 42== [email protected] E96 [email protected] vF2C5 2E bi`c 2]>]rC6H >6>36CD 2EE6>AE65 [email protected] 86E [email protected]? [email protected] E96 [email protected] 564< 3J 7=2>6D][email protected]=2? 2?5 E96 @E96CD ;F>A65 @[email protected]]k^Am

kAmQx @A6?65 [email protected] [email protected]@CD 2?5 D>@<6 7:==65 E96 [email protected][Q [email protected]=2? [email protected] :? 2? [email protected]?E [email protected] :?G6DE:[email protected] D2J:?8 96 925 366? [email protected] [email protected] =62A :[email protected] E96 H2E6C 3642FD6 @7 E96 :?E6?D:EJ @7 E96 7:C6]k^ Da

kAmp 4C6H >6>36C C642==65 [email protected] :?G6DE:[email protected] E92E H96? [email protected]=2? 42>6 [email protected] E96 DFC7246 @7 E96 H2E6C[ 96 D2:5[ Q~9 >J [email protected][ 2== [email protected] [email protected]=6]Qk^ Da

[email protected]=2? [email protected]=5 :?G6DE:[email protected] 96 EC:65 [email protected] [email protected] E96 [email protected] 3FE [email protected]=5 [email protected]]Qu=2>6D H6C6 [email protected]>:?8 FA [email protected] E96 D:56 [email protected]@CD[Q 96 C642==65] %96 [email protected] 82==6J @? E96 >:55=6 [email protected]@C H2D 7F==J 6?8F=765 2?5 96 D2H Q7=2>6D [email protected]>:?8 @FE 2== H:[email protected]]Qk ^Da

[email protected]=2? 2?5 E96 @E96C 4C6H >6>36CD H6C6 2=C625J 😕 E96 H2E6C H96? E96 5:G6C [email protected] >256 E96 G:[email protected] DE2CE65 [email protected]:?8 2E bi`f 2]>][ E9C66 >:?FE6D 27E6C [email protected]=2? >256 E96 >2J52J 42==[ [email protected]:?8 C6=2E:G6D @7 [email protected] F?C6=2E65 G:4E:>D [email protected] D2:5 uqx 286?ED 6IA=2:?65 E96 D6BF6?46 @7 6G6?ED [email protected] E96>]k^ Da

kAmp [email protected]=6 [email protected] [email protected]? 5:65 😕 E96 7:C6 D2:5 E96J H2E4965 E96 G:[email protected] 2E 2? uqx @77:46 =2DE >@?E9]%96 >@E96C[ [email protected] 2D<65 [email protected] [email protected] 36 ?2>65[ C642==65 E92E 7246D H6C6 5:D46C?:3=6 2?5 E92E D96 D2H 2 >2? QAF== FA 9:D [email protected]=\?64< D9:CE [email protected] D9:6=5 9:>D6=7 [email protected]> E96 D>@<6]Qk^ Da

READ  Hrvaško je potresal potres z močjo 6,3 stopnje; Poročali so o 6 smrtnih primerih

kAm$96 D2:5 E92E >2? 2?5 [email protected] 5:G6C H6C6 ECJ:?8 [email protected] 7:?5 2 H2J @FE ?62C E96 DE2:CH6== E92E =65 [email protected] E96 82==6J @? E96 [email protected]@C [email protected]]%96?[ D96 D2:5[ E96 G:[email protected] 42AEFC65 2 [email protected] [email protected]:D6 2?5 [email protected]>[email protected]?6 D2J:?8[ Q~9 7—]Q %96 42FD6 @7 E96 [email protected]:D6 H2D [email protected] 4=62C]k^Am

kAmQ%96J 5:5?VE 5:6 😕 E96:CD=66A =:<6 E96J 7:CDE D2:5[Q E96 >@E96C D2:5] Q%96J 5:65 E6CC:7:65[ <[email protected]:?8 E96J H6C6 [email protected]:?8 [email protected] 5:6] tG6? E96C6 2E E96 6?5[ E96J H6C6?VE 8:G:?8 FA] %96J 2C6 ECJ:?8 [email protected] [email protected]=6>\[email protected]=G6]Qk^Am

kAmqJ E96 E:>6 E96 G:[email protected] H2D [email protected][ :?G6DE:[email protected] 92G6 [email protected]?4=F565[ 7=2>6D 925 6?8F=765 E96 [email protected]?46AE:@?VD >2:? 564< 2?5 82==6J[ [email protected]<:?8 E96 DE2:CH2J [email protected] E96 3F?< [email protected]@> 2D H6== 2D 2 D>2== 6>6C86?4J 92E49] p $2?E2 q2C32C2 [email protected]?EJ [email protected]@?6CVD [email protected] 56E6C>:?65 2== bc [email protected]=6 5:65 @7 D>@<6 :?92=2E:@ ?]%96 @?=J DFCG:[email protected] H6C6 E96 7:G6 4C6H >6>36CD [email protected] ;F>A65 :[email protected] E96 H2E6C]k^Am

kAm%96 >2? [email protected] D:DE6C 5:65 D2:5 [email protected]:E:6D :[email protected]>65 9:> 2 76H >@?E9D [email protected] E92E E96 [email protected]@E286 6I:DE65 2?5 E92E 96 H2E4965 E96 G:[email protected] @? 2 D64FC6 D6CG6C 2E E96 uqxVD @77:46 😕 $24C2>[email protected]]w6 D2:5 96 H2D [email protected]=5 E92E E96 72>:=J @7 E96 76>2=6 5:G6C [email protected] 46== [email protected]?6 [email protected] E96 G:[email protected] 28C665 [email protected] [email protected] C6=2E:G6D @7 @E96C G:4E:>[email protected] G:6H :E :7 E96J H:D965]w6 D2:5 :E H2D [email protected] 4=62C :7 E9:D H2D 2== E96 46== [email protected]?6 42AEFC65 @C H96E96C E96 uqx [email protected]?D:4 E649?:4:2?D [email protected]=5 @?=J [email protected] E92E D68>6?E]k^Da

kAm%96 >2? D2:5 E92E 27E6C D66:?8 :E =2DE %9FCD52J[ 96 C624965 @FE [email protected] @E96C 72>:=:6D 2?5 25G:D65 E96> [email protected] [email protected] G:6H :E] [email protected] E96J H6C6 4=62C=J 56DA6C2E6 [email protected] 6D42A6[ 96 D2:5[ E96 5:G6CD >2:?E2:?65 2 42=>?6DD E92E A6C92AD C67=64E65 E96:C 6IA6C:6?46 2D 5:G6CD [email protected] H6C6 FD65 [email protected] 562=:?8 H:E9 [email protected]?E:2==J [email protected] D:EF2E:@?D] w6 D2:5 :E H2D [email protected] 4=62C [email protected] 9:> H96E96C 96 H2D [email protected]? 2== E96 [email protected]@E286 C6EC:6G65 [email protected]> E96 [email protected]?6 @C ;FDE 2 D68>6?E @7 :E]k^Am

kAm{2FC2 t:>:==6C[ 2? uqx [email protected]<[email protected]>2?[ 564=:?65 [email protected] [email protected]>>6?E @? E96 G:[email protected][ 4:E:?8 E96 @[email protected]:?8 :?G6DE:82E:@?[ 4:G:= =2HDF:ED DE6>>:?8 [email protected]> E96 3=2K6[ 2?5 >2?D=2F89E6C 492C86D 7656C2= [email protected]@CD 92G6 7:=65 282:?DE [email protected]=2?] X? 86?6C2=[ t:>:==6C D2:5[ QxE 😀 [email protected] [email protected]>>@? [email protected] E96 uqx [email protected] D92C6 56E2:=D H:E9 72>:=J >6>36CD @7 G:4E:>D]Qk^ Da

READ  Kako gledati oddaje Gateshead Diamond League

[email protected]=2? 92D A=62565 [email protected] 8F:=EJ 2?5 😀 2H2:E:?8 EC:2=]k^Am

kAmv=6? uC:EK=6C[ @H?6C @7 %CFE9 pBF2E:4D x?4][ H9:49 @A6C2E65 E96 [email protected]?46AE:@?[ 92D 56?:65 [email protected][email protected]:?8 2?5 :?D:DE65 E92E 4C6H >6>36CD H6C6 2H2<6 H96? E96 7:C6 H2D 56E64E65] w:D [email protected]?6J 92D D2:5 E92E 2 4C6H >6>36C H2D 😕 E96 >:55=6 564< [email protected] E96 3F?< =6DD E92? 92=7 2? [email protected] [email protected] E96 7:C6 H2D 5:[email protected]]%96 72>:=:6D @7 G:4E:>D 92G6 7:=65 >F=E:A=6 =2HDF:ED 282:?DE uC:EK=6C 2?5 9:D [email protected]>A2?J [email protected] [email protected]?87F= 562E9]k^Am

kAm%96 72>:=:6D 2C6 [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D][email protected]>^42=:[email protected]?:2^[email protected]^a_a`\_h\_ `^[email protected]?46AE:@?\5:G6\[email protected]\5:D2DE6C\72>:=:6D\DF6\[email protected]\8F2C5QmDF:?8 E96 &]$][email protected] vF2C5[k^2m 2==68:?8 :ED :[email protected] [email protected] uC:EK=6C [email protected] @A6C2E6 E96 [email protected]?46AE:@? 56DA:E6 :ED 92G:?8 DF3DE2?52C5 6=64EC:42= 2?5 D276EJ DJDE6>D]k^ Da

kAm{6DD E92? 2 J62C [email protected] E96 7:C6[ E96 [email protected] vF2C5 46CE:7:65 E96 [email protected] [email protected] 42CCJ FA [email protected] c_ A2DD6?86CD @G6C?:89E Q6G6? [email protected] 96C 6=64EC:42= H:C:?8 DJDE6>D[ 7:C6 56E64E:@? 2?5 DFAAC6DD:@? DJDE6>D 2?5 A2DD6?86C [email protected]>>@52E:@? 6D42A6 92E49 H6C6 😕 @A6? 2?5 @3G:@FD G:@=2E:@? @7Q 7656C2= C68F=2E:@?D[ E96 =2HDF:E 2==686D]k^ Da

kAm%96 42FD6 @7 7:C6 92D [email protected] @77:4:2==J 366? 56E6C>:?65[ [email protected]:?8 [email protected] E96 }2E:@?2= %[email protected]:@? $276EJ [email protected]]k^ Da

kAm%96 [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D][email protected]>^42=:[email protected]?:2^[email protected]^a_a_\`_\a_^?ED3\5625=J\ 7:C6\6?8F=765\[email protected]?46AE:@?\3642FD6\@7\=24<\@7\[email protected]:?8\[email protected]?4=F565 :? a_a_k^2m E92E [email protected]=2? 2?5 %CFE9 pBF2E:4D 72:=65 [email protected] 92G6 4C6H >6>36CD [email protected]?5F4E 2 [email protected]:?8 H2E49 @7 E96 D9:A 2D 😀 C6BF:C65 3J E96 &]$][email protected] vF2C5]w25 E96J [email protected]?6 [email protected][ E96 [email protected] 56E6C>:?65[ :E 😀 =:<6=J 2 4C6H >6>36C [email protected]=5 92G6 56E64E65 E96 7:C6 [email protected]@?6C 2?5 AC6G6?E65 E96 EC2865J]k^ Da

kAm%96 uqx 2:565 E96 }%$q 2?5 &]$][email protected] vF2C5 😕 E96:C :?G6DE:82E:@?]pD A2CE @7 E92E [email protected][ [email protected]?D:4 2?2=JDED 6I2>:?65 [email protected]?6D [email protected] [email protected]> E96 [email protected] 492CC65 C6>2:?D 😕 [email protected] ed 766E @7 H2E6C 😕 !=2EED [email protected] @? E96 [email protected]? D:56 @7 $2?E2 rCFK xD=2?5]k^ Da

k9C ^m

kAm©a_aa {@D p?86=6D %:>6D]’:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D][email protected]>Qm=2E:>6D][email protected]>k^2ni ]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^ Da

Marko Andrej

“Zombi fanatik. Nagrajeni ljubitelj potovanj. Navdušen glasbeni kreten. Spletni strokovnjak za internet. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x