Na kratko: Prepovedi kartelnega delovanja v Sloveniji

Ovire

Kazenske prepovedi

Kakšne so kazenske sankcije za kartelne dejavnosti, če sploh?

Po Kazenskem zakoniku je protipravno omejevanje konkurence kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. V nekaterih primerih lahko sodišče storilcu, ki je naznanil kaznivo dejanje, izreče denarno kazen. Podelitev imunitete s strani Agencije RS za konkurenco ne pomeni, da mora biti imuniteta priznana tudi v kazenskem postopku.

Z globo od najmanj 50.000 evrov do 200-kratnika škode, pridobljene s kaznivim dejanjem ali protipravne koristi, se kaznuje za kaznivo dejanje odgovorna pravna oseba. Če so izpolnjeni določeni pogoji, se lahko po določbah o odgovornosti odredi tudi razrešitev pravne osebe in prepoved opravljanja določene dejavnosti za najmanj šest mesecev in največ pet let. Zakon o pravnih osebah za kazniva dejanja.

Civilne in upravne sankcije

Katere civilne ali upravne sankcije obstajajo za kartelne dejavnosti?

Po Zakonu o preprečevanju konkurence (Zakon o varstvu konkurence) lahko globa za prekršek znaša do 10 odstotkov letnega prihodka pravne osebe podjetnika v preteklem poslovnem letu. ali posameznik, ki opravlja gospodarsko dejavnost v nasprotju s prepovedjo omejevalnih sporazumov iz 6. člena Zakona o konkurenci in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Z globo od 5.000 do 10.000 €, za posebej hude prekrške pa od 15.000 do 30.000 €, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Smernice za ravni dovoljenja

Ali obstajajo politike ali smernice za nalaganje glob ali kazni? Če da, ali jih sodnik zavezuje? Če ne, kako so na splošno določene višine kazni? Kateri so glavni oteževalni in olajševalni dejavniki?

Ker posebnih navodil za izračun glob ni, je agencija dolžna ravnati le v skladu z določbami zakona o prekrških, ki se na splošno uporabljajo za prekrške. Zakon določa naslednje obteževalne in olajševalne okoliščine, ki so pomembne za odmero kazni:

READ  Guverner Slovenije Senbank vidi velik vpliv koronskega virusa na gospodarstvo
  • Stopnja odgovornosti storilca;
  • namen kršitve;
  • Okoliščine, v katerih je storjeno manjše kaznivo dejanje;
  • prejšnje obsodbe; in
  • Obnašanje storilca po manjšem prekršku, še posebej, če storilec povrne škodo.

Pri pravnih osebah in podjetnikih se upošteva njihova gospodarska moč in predkaznovanost.

Programi skladnosti

Ali bodo sankcije omilile, če ima podjetje v času kršitve vzpostavljen načrt skladnosti?

Edina uradna merila za določitev višine globe so tista, ki jih določa Zakon o prekrških. Trenutno ni sodne prakse, ki bi obravnavala, kako se bo program za zagotavljanje skladnosti obravnaval v kontekstu olajševalnih dejavnikov pri določanju kazni.

Diskvalifikacija direktorja

Ali za osebe, ki sodelujejo v kartelni dejavnosti, veljajo odredbe, ki jim prepovedujejo opravljanje funkcije direktorjev ali uradnikov?

Slovenska konkurenčna zakonodaja ne vsebuje pojma izločitve direktorja. Vendar so lahko direktorji osebno odgovorni:

  • Kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let; oz
  • Za prekršek je zagrožena globa od 5.000 do 10.000 evrov, v primeru posebno hudega prekrška pa od 15.000 do 30.000 evrov.

Oddelek

Ali je izključitev iz postopkov javnega naročanja samodejna, diskrecijska ali neodzivna na kartelne kršitve?

V skladu s pogoji ZJN lahko naročnik izloči podjetje iz postopka javnega naročanja; Član izvršnega, upravnega ali nadzornega odbora; ali katera koli oseba z zastopniško, poslovodno ali nadzorno oblastjo se kaznuje za kaznivo dejanje protipravnega omejevanja konkurence po 225. členu Kazenskega zakonika, razen če je naročilo oddano iz pomembnih razlogov javnega interesa. Odločitev o odpovedi je v rokah naročnika. Zapletene določbe zakona o javnem naročanju urejajo natančne pogoje za to dejanje.

Vzporedne dejavnosti

Ali se morebitne sankcije za kartelne dejavnosti, vključno s kazenskimi in civilnimi ali upravnimi kaznimi, nadaljujejo v zvezi z istim ravnanjem? Če ne, kdaj in kako se odločite, katero dovoljenje boste pridobili?

READ  Vrhovno sodišče zavrača opustitev novih pravil STA, vlada bi morala prenehati stradati za sredstvi slovenske tiskovne agencije

V Sloveniji imajo globe, ki jih izreka agencija, naravo milejših kazenskih sankcij. Kazenskega postopka pred organom ni mogoče začeti zoper osebo, ki je že bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje v zvezi z istim ravnanjem. Po drugi strani pa pravnomočnost sodbe v postopku za manjše kaznive dejanje ne izključuje samodejno uvedbe kazenskega postopka. Kazenski zakonik ureja dodajanje glob za prekrške k kazenskim sankcijam.

Mojca Andreja

Nagnjena je k apatiji. Nevidni raziskovalec. Vseživljenjski guru slanine. Potovalni odvisnik. Organizator. "

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x