Letno poročilo 2020 o sevalni in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji

Poročilo povzema vse dogodke, povezane z jedrsko in radiološko varnostjo v letu 2020. Poročilo je v angleščini na voljo na naslovu Spletna stran.

Med letom poročanja je bil glavni cilj jedrske in radiološke varnosti “Zaščita ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja.” Doseženo.

Leto 2020 je zaznamoval izbruh epidemije Covid-19. Nuklearna elektrarna Krško (NE Krško) in drugi so svoje delo prilagodili razmeram in s tem preprečili, da bi epidemija negativno vplivala na jedrsko in radiološko varnost. Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je v okviru svojih dejavnosti spremljala tudi vpliv Covid-19 na jedrsko in radiološko varnost ter svoje delo prilagajala epidemiološkim delovnim razmeram tako, da je vedno učinkovito opravljala svoje upravne in nadzorne naloge.

Leta 2020 je NEK delovala varno. NEK je poročala o šestih dogodkih, ki niso vplivali na prebivalstvo ali okolje.

NEK je nadaljevala delo na tretji fazi varnostnih izboljšav iz programa nadgradnje varnosti (SUP), kot so gradnja stavbe Bunkered 2 (BB2), namestitev dodatnih sistemov za vbrizgavanje hladilne tekočine in dolgoročno hlajenje ter posodobitev centra za tehnično in operativno podporo v sili. Večina izboljšav SUP je bila dokončana leta 2021.

Ena najpomembnejših dejavnosti v zadnjem obdobju SUP je izgradnja skladišča za suho izrabljeno gorivo. Decembra 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za suho skladišče izrabljenega goriva v regiji NEK. Prav tako se je začel postopek licenciranja suhega skladiščenja po zakonu, ki ureja jedrsko varnost. To je obsežen upravni postopek, ki ni bil zaključen leta 2020. Priprave na gradnjo skladišča za suho izrabljeno gorivo so se začele marca 2021, prvi del postavk izrabljenega goriva pa naj bi bil prenesen v suho skladišče. objekt. v začetku leta 2023.

READ  Egipčanka Hana Gouda je v Sloveniji osvojila dve zlati medalji

Leta 2020 so se začele priprave na tretji periodični pregled varnosti (PSR). NEK je Krško pripravila PSR, ki ga je odobrila URSJV, konec leta 2020. Tretji PSR je bil uveden februarja 2021 in bo trajal do junija 2023, ko bo končno poročilo o pregledu varnosti z akcijskim načrtom za izboljšanje posredovano URSJV v pregled in odobritev. .

Lani se je začel izvajati Akcijski načrt, ki sta ga pripravila URSJV in NEK v okviru evropskega medsebojnega pregleda stališč na področju staranja. Ukrepi, izvedeni leta 2020, so vključevali predvsem objektivne preglede na področjih staranja kablov, zaščitenih cevovodov in reaktorskih posod. Rezultati kažejo, da ima NEK dobro razvit proces spremljanja in nadzora staranja, kar se kaže tudi v dobrem stanju komponent, sistemov in struktur.

Meddržavni odbor za spremljanje izvajanja Meddržavnega sporazuma o skupnem lastništvu jedrske elektrarne Krško je leta 2020 sprejel pregled programov razgradnje NEK in odstranjevanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Na novo odobreni programi so podlaga za določanje prispevkov, ki jih morata GEN Energija in Hrvatska elektroprivreda kot lastnika plačati v svoj sklad za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Vlada Republike Slovenije je povečala znesek prispevka v Slovenski sklad in družbi GEN energija, doo, naložila obveznost plačila Skladu od avgusta 2020 dalje 4,8 EUR na MWh električne energije, pridobljene iz NEK in Krške.

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je nadaljevala aktivnosti za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Verbeni pri Krškem. V Sloveniji je bila izvedena javna predstavitev poročila o vplivu na okolje in izvedena čezmejna presoja vplivov na okolje, ki do konca leta še ni bila končana. Glede na dinamiko dejavnosti in ukrepov ustreznih organov ostaja izziv polnjenja skladišč za te odpadke v NEK in to, da odlagališča ne bodo na voljo, zelo pomemben. Kljub težkim razmeram zaradi epidemije Covid-19 je ARAO brez težav izvedel varno zbiranje, prevoz in skladiščenje institucionalnih radioaktivnih odpadkov.

READ  Slovenija zmagala na olimpijskem prvencu v mešanih skokih

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Beringeju (CSRAO) je obratovalo brez posebnih dogodkov.

Na odlagališču mineralnih vodnih voda Borst v nekdanjem rudniku urana v Čerovskem Varehu težave, ki jih povzročajo plazovi kamnin, niso rešene, zato se iskanje rešitev še naprej zapira.

Leta 2020 je načrtovano spremljanje radioaktivnosti v okolju potekalo brez težav. Na podlagi rezultatov meritev je bilo ugotovljeno, da je obremenitev prebivalstva Slovenije zaradi prisotnosti sintetičnih radionuklidov v okolju pod vsemi zakonsko določenimi mejami in primerljiva s prejšnjimi leti. Poleg tega je bil obratovalni nadzor vseh objektov izveden v skladu z načrtovanimi letnimi programi, aktivnosti radioaktivnih snovi, ki se sproščajo v okolje, pa so bile pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Posledično je bilo breme prebivalstva manjše od opisanega in zanemarljivo v primerjavi s stalnim naravnim ozadjem.

Leta 2020 za izvajalce radioterapije ni bilo večjih težav. URSJV je obravnavalo skupaj 13 primerov motenj, od tega osem primerov polja povečane doze pri prevozu odpadnih kovin po ozemlju Slovenije.

Franc Janez

Popotniški navdušenec. Posneta TV ninja. Neprimerno poslovanje. Twitter praksa.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Read also x